Breaking down the barriers to solving world problems
 
Steunbetuigings-formulier Simpol NL (Politici)

Simpol: initiatief voor Wereldwijd Simultaan Beleid (Simultaneous Policy)

Hierbij verklaar ik, als Lid van of Kandidaat voor het Nederlands Parlement, mijn steun aan de wereldwijde campagne voor simultaanbeleid, de 'Simultaneous Policy' (Simpol). Ik begrijp dat veel van onze mondiale problemen slechts opgelost kunnen worden door afstemming tussen (een voldoende aantal) nationale overheden. 


Gezien de fase van ontwikkeling waarin het Simpol-proces momenteel verkeert, uit ik hierbij mijn steun slechts in principe voor het proces dat Simpol voorstelt, om regeringen samen te brengen in een mondiaal raamwerk voor samenwerking rond de grootste mondiale kwesties waarmee de mensheid wordt geconfronteerd.


Ik zal ook mijn partij en haar leden aanmoedigen dit wereldwijde initiatief te ondersteunen. Het Simpol-Proces omvat de volgende aspecten: 


1. Mondiale Samenwerking
: Passend beleid om wereldwijde problemen op te lossen wordt door naties simultaan geïmplementeerd, pas wanneer alle of voldoende regeringen ermee ingestemd hebben dit te doen. Simultane implementatie beschermt afzonderlijke naties voor een verslechtering van hun concurrentieposities. Wanneer alle regeringen aldus samen in beweging komen, winnen alle naties en hun burgers. 


2. Subsidiariteit: Alleen die kwesties die bij een initiatief door afzonderlijke landen waarschijnlijk een significante verslechtering van de internationale concurrentiepositie tot gevolg zouden hebben (d.w.z. die om een simultane benadering vragen) komen in aanmerking. Regeringsbeleid dat zonder negatieve gevolgen door landen afzonderlijk geïmplementeerd kan worden blijft uitgesloten. Zo worden passende subsidiariteit en nationale soevereiniteit gewaarborgd. 


3. Geven en Nemen: De internationale onderhandelingen kunnen meerdere mondiale kwesties combineren, zodat landen die op een bepaald punt nadeel ondervinden, op andere punten voordeel kunnen behalen. 


4. Gelijkheid: Democratische en niet-democratische naties nemen deel aan het Simpol-Proces op gelijke voet (wat vanzelfsprekend is, aangezien samenwerking van alle of bijna alle landen nodig is). 5. Democratie: Zodra er wereldwijd voldoende principiële steun bestaat voor het Simpol-Proces, worden burgers en politieke partijen van deelnemende landen uitgenodigd om mee te werken aan de formulering van wet- en regelgeving die door hun regering zal worden ingebracht bij internationale onderhandelingen. Wanneer overeenstemming is bereikt tussen nationale overheden over te nemen maatregelen, wordt aan burgers en partijen nogmaals gevraagd om toestemming voor de implementatie, voordat die maatregelen van kracht worden.


6. Complementariteit: Het Simpol-Proces conflicteert niet met bestaande internationale verdragen of programma's van andere organisaties zoals bijvoorbeeld de Verenigde Naties. Het verloopt parallel met andere initiatieven en biedt aldus een alternatieve mogelijkheid om internationale betrekkingen en samenwerking te verbeteren, mochten deze andere processen falen of tekort schieten. Ik begrijp dat mij gevraagd zal worden deze verklaring schriftelijk te bevestigen zodra Simpol uit een voldoende aantal landen voldoende principiële Steuntoezeggingen heeft verzameld en tevens een voldoende hoeveelheid voorstellen is ingediend, voordat ik in het parlement mijn stem hierover zal uitbrengen. 


Ik begrijp ook dat ik deze verklaring ten allen tijde kan intrekken met een schriftelijk bericht aan Simpol Nederland en dat Simpol mijn Steuntoezegging - of de opzegging daarvan - aan haar ondersteuners bekend kan maken. 


Deze principiële Steuntoezegging doe ik op persoonlijke titel en niet uit naam van mijn partij.*

Opmerking: Uw contactgegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld en niet zonder uw toestemming aan derden doorgegeven, wanneer deze niet al openbaar zijn.
*Uw Partij kan als geheel een steunbetuiging ondertekenen met dit formulier